Ochrona danych

Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, kliknij ikonę, która znajduje się w lewym dolnym rogu.

A) Informacje o ochronie danych osobowych dla odwiedzających stronę internetową, klientów i osób zainteresowanych
B) Informacje o ochronie danych dla dostawców
C) Informacje o ochronie danych dla kandydatów do pracy

 

A) Informacje o ochronie danych osobowych dla odwiedzających stronę internetową, klientów i osób zainteresowanych, zgodnie z art. 12, 14, 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla naszej firmy, TEEKANNE Polska Sp. z.o.o. Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzane są gromadzone przez nas dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobom zainteresowanym.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale również wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych.   Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych i tylko wtedy, gdy pozwala na to przepis prawny lub po uzyskaniu zgody na to od osób których dotyczą. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub właściwa osoba jest możliwa do zidentyfikowania na podstawie tych danych.

1. Administrator danych oraz Inspektor Ochrony Danych
Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialne są następujące podmioty:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa danych należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
datenschutz@teekanne.de

Podkreślamy, że osoba zainteresowana powinna w każdej chwili móc dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

2. Państwa prawa do ochrony danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych indywidualnych zależy od uzgodnionej lub zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dotyczące celu przetwarzania danych znajdują się  w zawartych z nami umowach, formularzach, oświadczeniach  o zgodzie i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

2.1 Zgoda (art. 6.1 a RODO)

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna jako podstawa prawna przetwarzania danych.

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6.1b RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania zawartych z Państwem umów, tj. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zamówień. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności i działań przedkontraktowych.

2.3 Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6.1c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do:

 • sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych,
 • wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
 • archiwizacji danych w celu ochrony danych i bezpieczeństwa danych
 • kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe i inne podmioty.

Ponadto ujawnienie danych osobowych może być konieczne w ramach czynności urzędowych lub sądowych w celu zebrania dowodów, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6.1f RODO)

Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na podstawie  oceny priorytetu interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich  w następujących celach:

 • do celów reklamowych lub badania rynku, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w tych celach
 • uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, jeśli uznamy to za konieczne
 • w celu ograniczonego przechowywania Państwa danych, o ile ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny rodzaj przechowywania lub jest możliwe tylko przy poniesieniu nieproporcjonalnie dużego wysiłku
 • do sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych, wykracza to poza ustawowe obowiązki
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów, jak również istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa korporacyjnego poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. monitoring).

2.5 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych lub chcą Państwo wycofać swoją zgodę, należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub do TEEKANNE GmbH. Państwa dane nie będą już wówczas przetwarzane w celach, które istniały przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do czasu złożenia sprzeciwu lub odwołania. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub cofnięciu zgody jesteśmy zobowiązani, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i zaleceniami niemieckich urzędów ds. przetwarzania danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) na naszej wewnętrznej liście zablokowanych adresów w celach reklamowych i zablokowania ich na stałe tylko w tym celu (art. 21.3, art. 17.3b, art. 6.1c RODO). W ten sposób zapewnia się przestrzeganie wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem kontaktowym (patrz dane kontaktowe w punkcie 1).

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi  (art. 77 RODO) do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

3. Co to są informacje obowiązkowe lub pola wymagane?

Jeżeli podczas zbierania określonych danych pola wprowadzania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i/lub są oznaczone gwiazdką (*), podanie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z prawem lub umową. Dane te mogą być nam również potrzebne do zawarcia umowy, realizacji zamówionej usługi lub wskazanego celu. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Państwa. Niepodanie tych danych może spowodować, że umowa lub zamówiona usługa nie zostanie przez nas wykonana lub określony cel nie zostanie osiągnięty.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszych relacji biznesowych. Ponadto jesteśmy objęci różnymi obowiązkami w zakresie przechowywania lub dokumentacji oraz ustawowymi terminami przedawnienia. Określone w nich okresy przechowywania danych lub dokumentacji wynoszą do sześciu lat od końca roku, w którym zakończono stosunki handlowe lub stosunki prawne.

Określone okresy przechowywania mogą zostać odpowiednio przedłużone, w poszczególnych przypadkach, zwłaszcza jeśli dane są przetwarzane w różnych celach, obowiązuje dłuższy ustawowy lub umowny okres przechowywania.

5. Kontakt/Pytania

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub usługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Bez tych danych nie moglibyśmy zawrzeć z Państwem umowy lub rozstrzygnąć Państwa sprawy.

Dobrowolne podanie dalszych danych pomaga nam w realizacji Państwa zapytania. Dane z Państwa zapytania przechowujemy zgodnie z wymogami prawnymi przez sześć lat od końca roku, w którym udzielono odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawach biznesowych lub pismach biznesowych.

6. Informacja o plikach cookies

Podczas korzystania z technologii analityki internetowej na naszej stronie internetowej gromadzone są dane i wykorzystywane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dla łatwiejszego zrozumienia chcemy tutaj wyjaśnić temat plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Są one używane, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej. Na podstawie tych danych m.in. powstają profile wykorzystania pseudonimów. O ile nie wyrazili Państwo zgody, dane te nie będą wykorzystywane do identyfikacji Państwa i powiązania Państwa danych osobowych z osobą kryjącą się za pseudonimem. Adresy IP są wykorzystywane w tej procedurze jedynie anonimowo. Dane te wykorzystujemy jedynie w celu optymalizacji naszej oferty i dostosowania jej do wymagań naszych klientów. Mogą Państwo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowania pod pseudonimem za pomocą funkcji Opt-Out-Cookies. Ponadto używamy plików cookie, aby dostosować korzystanie z naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. W tym celu wykorzystujemy informacje o dacie i czasie trwania wizyty na naszej stronie internetowej oraz przeglądanych przez użytkownika stronach. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookies lub odrzucała lub ograniczała umieszczanie plików cookies. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone lub ograniczone w przeglądarce internetowej, niektóre funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać prawidłowo. Zapisane przez przeglądarkę internetową pliki cookies mogą być w każdej chwili usunięte, także automatycznie. Poniższe linki zawierają informacje o tych możliwościach w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Jeżeli nie zaznaczono żadnych ustawień, pliki cookies, które umożliwiają i zapewniają niezbędne funkcje techniczne, pozostają na urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki, inne pliki cookies mogą pozostać na urządzeniu końcowym dłużej.

7. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, zawód / branża i dane porównywalne)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • historia klienta

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznych (np. internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń), a także, jeśli jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od osób trzecich (np. książki adresowe, agencje informacyjne).

8. Przetwarzanie danych osobowych na naszych stronach

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas w ramach naszej firmy do działów, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być następujące instytucje:

 • podmioty przetwarzające, które zatrudniamy (art. 28 RODO), w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawców, zewnętrznych centrów danych, controllingu, biegłych rewidentów, instytutów kredytowych, kurierów i firm logistycznych,
 • organy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, dla których jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji, składania sprawozdań lub ujawniania danych, lub przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • biura i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkaso, prawnicy, sądy, eksperci, spółki należące do grupy i organy, organy kontrolne, firmy faktoringowe)
 • inne instytucje, dla których została udzielona zgoda na przekazanie danych (np. handlowcy lub partnerzy biznesowi)
 • Dostawcy usług w zakresie zamieszczania, śledzenia i plików cookies.

TEEKANNE GmbH przetwarza tzw. pliki dziennika serwera. Po wejściu na naszą stronę internetową nasz serwer internetowy rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera, nazwę pliku i adres URL, które zostały zażądane, oraz kod odpowiedzi http i ewentualnie adres URL, który wskazuje na naszą stronę internetową. Procedura ta jest technicznie niezbędna do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu wspierani jesteśmy przez naszych dostawców usług technicznych, których zatrudniamy jako przetwarzających. Powyższe dane są rejestrowane i wykorzystywane w celu ochrony przed bezprawnym użyciem lub próbami ingerencji w nasz serwer internetowy (art. 6.1f RODO). Dane są usuwane po 6 miesiącach.

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. TEEKANNE nie odpowiada i nie przejmuje odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i/lub treści zawarte na tych stronach.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazywaniu danych uzyskanych przez pliki cookie o korzystaniu ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Można też zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out zostanie ustawiony tak, aby zapobiec zbieraniu danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są przez nas stosowane wyłącznie w kontekście sprawdzania zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach stosujemy inne zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, jeśli wymaga tego prawo.

10. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, a także aby zapewnić ochronę Państwa praw i zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w UE i Rzeczpospolitej Polskiej. Podjęte środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Twoich danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych przez długi okres czasu. Powinny również szybko przywrócić dostępność i dostęp do danych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa szyfrują również Twoje dane. Wszystkie informacje, które wprowadzacie Państwo online są technicznie szyfrowane i dopiero potem przekazywane. Oznacza to, że informacje te w żadnym momencie nie mogą być przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE Polska Sp. z.o.o są lub będą pisemnie zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania wymogów RODO w zakresie ochrony danych.

11. Aktualizacja deklaracji o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest co jakiś czas dostosowywane do rzeczywistych okoliczności i stanu prawnego. Aktualizacja może obejmować również zmianę celu.

Prosimy o zapoznanie się z deklaracją ochrony danych osobowych przed skorzystaniem z usług naszego sklepu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i aktualizacjami.

B) Informacje o ochronie danych osobowych dla dostawców zgodnie z art. 12, 14, 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale również wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych. Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych i tylko wtedy, gdy pozwala na to przepis prawny lub po uzyskaniu zgody na to od osób których dotyczą. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub właściwa osoba jest możliwa do zidentyfikowania na podstawie tych danych.

1. Administrator danych oraz Inspektor Ochrony Danych

Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialne są następujące podmioty:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa danych należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
datenschutz@teekanne.de

Chcemy, aby osoba zainteresowana mogła w każdej chwili dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wizyty na naszej stronie nie internetowej.

2. Państwa prawa do ochrony danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajowej ustawy o ochronie danych osobowych (niemiecki skrót BDSG) i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych indywidualnych zależy od  zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dotyczące celu przetwarzania danych znajdują się w zawartych z nami umowach, formularzach, oświadczeniach o zgodzie i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

2.1 Zgoda (art. 6.1 a RODO)

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna jako podstawa prawna przetwarzania danych.

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6.1b RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania zawartych z Państwem umów, tj. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zamówień. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności i działań przedkontraktowych.

2.3 Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6.1c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do:

 • sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych,
 • wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
 • archiwizacji danych w celu ochrony danych i bezpieczeństwa danych
 • kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe i inne podmioty.

Ponadto ujawnienie danych osobowych może być konieczne w ramach czynności urzędowych lub sądowych w celu zebrania dowodów, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6.1f RODO)

Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na podstawie  oceny priorytetu interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich w następujących celach:

 • do celów reklamowych lub badania rynku, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w tych celach
 • uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, jeśli uznamy to za konieczne
 • w celu ograniczonego przechowywania Państwa danych, o ile ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny rodzaj przechowywania lub jest możliwe tylko przy poniesieniu nieproporcjonalnie dużego wysiłku
 • do sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych, wykracza to poza ustawowe obowiązki
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów, jak również istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa korporacyjnego poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. monitoring).

2.5 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych lub chcą Państwo wycofać swoją zgodę, należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub do TEEKANNE GmbH. Państwa dane nie będą już wówczas przetwarzane w celach, które istniały przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do czasu złożenia sprzeciwu lub odwołania. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub cofnięciu zgody jesteśmy zobowiązani, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i zaleceniami niemieckich urzędów ds. przetwarzania danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) na naszej wewnętrznej liście zablokowanych adresów w celach reklamowych i zablokowania ich na stałe tylko w tym celu (art. 21.3, art. 17.3b, art. 6.1c RODO). W ten sposób zapewnia się przestrzeganie wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ogranieczenia przetwarzanie danych na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem kontaktowym (patrz dane kontaktowe w punkcie 1).

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi  (art. 77 RODO) do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

3. Co to są informacje obowiązkowe lub pola wymagane?

Jeżeli podczas zbierania określonych danych pola wprowadzania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i/lub są oznaczone gwiazdką (*), podanie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z prawem lub umową ,  sportowych. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Państwa. Niepodanie tych danych może spowodować, że umowa lub zamówiona usługa nie zostanie przez nas wykonana lub określony cel nie zostanie osiągnięty.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszych relacji biznesowych. Ponadto jesteśmy objęci różnymi obowiązkami w zakresie przechowywania lub dokumentacji oraz ustawowymi terminami przedawnienia. Określone w nich okresy przechowywania danych lub dokumentacji wynoszą do sześciu lat od końca roku, w którym zakończono stosunki handlowe lub stosunki prawne.

Określone okresy przechowywania mogą zostać odpowiednio przedłużone, w poszczególnych przypadkach, zwłaszcza jeśli dane są przetwarzane w różnych celach, obowiązuje dłuższy ustawowy lub umowny okres przechowywania.

5. Kontakt/Pytania

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub usługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Bez tych danych nie moglibyśmy zawrzeć z Państwem umowy lub rozstrzygnąć Państwa sprawy.

Dobrowolne podanie dalszych danych pomaga nam w realizacji Państwa zapytania. Dane z Państwa zapytania przechowujemy zgodnie z wymogami prawnymi przez sześć lat od końca roku, w którym udzielono odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawach biznesowych lub pismach biznesowych.

6. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, zawód / branża i dane porównywalne)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • historia dostawcy

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznych (np. internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń), a także, jeśli jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od osób trzecich (np. książki adresowe, agencje informacyjne).

Strona TEEKANNE zawiera linki do innych stron internetowych. TEEKANNE nie odpowiada i nie przejmuje odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i/lub treści zawarte na tych stronach.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas w ramach naszej firmy do działów, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być następujące instytucje:

 • podmioty przetwarzające, które zatrudniamy (art. 28 RODO), w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawców, zewnętrznych centrów danych, controllingu, biegłych rewidentów, instytutów kredytowych, kurierów i firm logistycznych,
 • organy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, dla których jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji, składania sprawozdań lub ujawniania danych, lub przekazanie danych leży  w interesie publicznym.
 • biura i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkaso, prawnicy, sądy, eksperci, spółki należące do grupy i organy, organy kontrolne, firmy faktoringowe)
 • inne instytucje, dla których została udzielona zgoda na przekazanie danych (np. handlowcy lub partnerzy biznesowi)

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są przez nas stosowane wyłącznie w kontekście sprawdzania zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach stosujemy inne zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, jeśli wymaga tego prawo.

Sprawdzenie statusu zdolności kredytowej

W celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej TEEKANNE GmbH sprawdza w RatePAY GmbH dane dotyczące adresu i zdolności kredytowej, w tym te, które zostały ustalone na podstawie obliczeń matematycznych i statystycznych (tzw. scoring). RatePAY GmbH ma siedzibę pod adresem: Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwana dalej RatePAY) udostępnia swoim sprzedawcom internetowym m.in. rodzaje płatności, faktury, raty płatności, polecenie zapłaty i zaliczkę. Więcej informacji na temat RatePAY można znaleźć na stronie internetowej: https://www.ratepay.com/

9. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych oraz w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych UE i TEEKANNE Polska Sp. z.o.o.. Podejmowane środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Państwa danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Państwa danych przez długi okres czasu. Powinny również szybko przywrócić dostępność i dostęp do danych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa szyfrują również Twoje dane. Wszystkie informacje, które wprowadzacie Państwo online są technicznie szyfrowane i dopiero potem przekazywane. Oznacza to, że informacje te w żadnym momencie nie mogą być przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE GmbH są lub będą pisemnie zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania wymogów RODO w zakresie ochrony danych.

Aktualizacja może obejmować również zmianę celu.

 

C. Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów na pracowników zgodnie z art. 12, 14, 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale również wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych. Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych i tylko wtedy, gdy pozwala na to przepis prawny lub po uzyskaniu zgody na to od osób których dotyczą. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub właściwa osoba jest możliwa do zidentyfikowania na podstawie tych danych.

1. Administrator danych oraz Inspektor Ochrony Danych

Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialne są następujące podmioty:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub bezpieczeństwa danych należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
datenschutz@teekanne.de

Chcemy, aby osoba zainteresowana mogła w każdej chwili dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wizyty na naszej stronie nie internetowej.

2. Państwa prawa do ochrony danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajowej ustawy o ochronie danych osobowych (niemiecki skrót BDSG) i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych indywidualnych zależy od  zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dotyczące celu przetwarzania danych znajdują się w zawartych z nami umowach, formularzach, oświadczeniach o zgodzie i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

2.1 Zgoda (art. 6.1 a RODO)

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna jako podstawa prawna przetwarzania danych.

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6.1b RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania zawartych z Państwem umów, tj. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zamówień. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności i działań przedkontraktowych.

2.3 Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6.1c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do:

 • sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych,
 • wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
 • archiwizacji danych w celu ochrony danych i bezpieczeństwa danych
 • kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe i inne podmioty.

Ponadto ujawnienie danych osobowych może być konieczne w ramach czynności urzędowych lub sądowych w celu zebrania dowodów, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6.1f RODO)

Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe na podstawie  oceny priorytetu interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich w następujących celach:

 • do celów reklamowych lub badania rynku, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w tych celach
 • uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, jeśli uznamy to za konieczne
 • w celu ograniczonego przechowywania Państwa danych, o ile ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny rodzaj przechowywania lub jest możliwe tylko przy poniesieniu nieproporcjonalnie dużego wysiłku
 • do sprawdzenia w europejskich i międzynarodowych wykazach antyterrorystycznych, wykracza to poza ustawowe obowiązki
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów, jak również istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa korporacyjnego poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. monitoring).

2.5 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych lub chcą Państwo wycofać swoją zgodę, należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub do TEEKANNE GmbH. Państwa dane nie będą już wówczas przetwarzane w celach, które istniały przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do czasu złożenia sprzeciwu lub odwołania. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub cofnięciu zgody jesteśmy zobowiązani, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i zaleceniami niemieckich urzędów ds. przetwarzania danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) na naszej wewnętrznej liście zablokowanych adresów w celach reklamowych i zablokowania ich na stałe tylko w tym celu (art. 21.3, art. 17.3b, art. 6.1c RODO). W ten sposób zapewnia się przestrzeganie wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem kontaktowym (patrz dane kontaktowe w punkcie 1).

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi  (art. 77 RODO) do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

3. Co to są informacje obowiązkowe lub pola wymagane?

Jeżeli podczas zbierania określonych danych pola wprowadzania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i/lub są oznaczone gwiazdką (*), podanie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z prawem lub umową. Dane te mogą być nam również potrzebne do zawarcia umowy, wykonania zamówionej usługi lub wskazanego celu. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Państwa. Niepodanie tych danych może spowodować, że umowa lub zamówiona usługa nie zostanie przez nas wykonana lub określony cel nie zostanie osiągnięty.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Zgodnie z przepisami prawa, w momencie zawarcia umowy o pracę pomiędzy administratorem danych a kandydatem, podane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy.

Jeżeli administrator danych nie podpisze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty kandydata zostaną automatycznie usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji odmownej, o ile usunięcie danych nie naruszy prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dowodowy w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. skrót AGG).

5. Kontakt/Pytania

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub usługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Bez tych danych nie moglibyśmy zawrzeć z Państwem umowy lub rozstrzygnąć Państwa sprawy.

Dobrowolne podanie dalszych danych pomaga nam w realizacji Państwa zapytania. Dane z Państwa zapytania przechowujemy przez sześć lat od końca roku po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące działalności gospodarczej lub pism handlowych (§ 118 kodeksu cywilnego , art. 6.1c RODO).

 6. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, zawód / branża i porównywalne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • wszystkie dokumenty aplikacyjne (takie jak życiorys, świadectwa i referencje)

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe ze źródeł publicznych (np. internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń).

7. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas w ramach naszej firmy do działów, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być następujące instytucje:

 • podmioty przetwarzające, które zatrudniamy (art. 28 RODO), w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawców, zewnętrznych centrów danych, controllingu, biegłych rewidentów, instytutów kredytowych, kurierów i firm logistycznych,
 • organy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, dla których jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji, składania sprawozdań lub ujawniania danych, lub przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • biura i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkaso, prawnicy, sądy, eksperci, spółki należące do grupy i organy, organy kontrolne, firmy faktoringowe)
 • inne instytucje, dla których została udzielona zgoda na przekazanie danych (np. handlowcy lub partnerzy biznesowi)

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są przez nas stosowane wyłącznie w kontekście sprawdzania zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach stosujemy inne zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, jeśli wymaga tego prawo.

9. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, a także aby zapewnić ochronę Państwa praw i zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w UE i TEEKANNE Polska Sp. z.o.o. Podjęte środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Twoich danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych przez długi okres czasu. Powinny również szybko przywrócić dostępność i dostęp do danych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa szyfrują również Twoje dane. Wszystkie informacje, które wprowadzacie Państwo online są technicznie szyfrowane i dopiero potem przekazywane. Oznacza to, że informacje te w żadnym momencie nie mogą być przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE GmbH są lub będą pisemnie zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania wymogów RODO w zakresie ochrony danych.

10. Aktualizacja deklaracji o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest co jakiś czas dostosowywane do rzeczywistych okoliczności i stanu prawnego. Aktualizacja może obejmować również zmianę celu.

Listopad 2022

© 2022 TEEKANNE GmbH