Ochrona danych

A.Informacje o ochronie danych dla odwiedzających strony internetowe, klientów i osób zainteresowanych

B. Informacje o ochronie danych dla dostawców

C. Informacje o ochronie danych dla kandydatów do pracy

 

A. Informacje o ochronie danych dla odwiedzających strony internetowe, Klientów i osób zainteresowanych, zgodnie z art. 13, 14, 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Ochrona danych jest dla naszej spółki Teekanne GmbH bardzo ważna. Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzane są gromadzone przez nas dane osobowe i jakie prawa przysługują osobom zainteresowanym.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale także wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych. Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zaleceniami przepisów RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych i tylko wtedy, jeżeli pozwala na to przepis prawny, lub też po otrzymaniu na to zgody od zainteresowanych osób. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub też właściwa osoba jest na podstawie tych danych możliwa do zidentyfikowania.

 

1. Administrator i pełnomocnik ds. ochrony danych

Odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

W przypadku pytań odnośnie ochrony lub bezpieczeństwa danych można się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Zależy nam na tym, by w każdej chwili osoba zainteresowana mogła dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

 

2. Twoje prawa dotyczące ochrony danych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajową ustawą o ochronie danych i innymi istotnymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie i korzystanie z pojedynczych danych jest uzależnione od uzgodnionej lub zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dot. celu przetwarzania danych można znaleźć w umowach, które zostały z nami zawarte, formularzach, deklaracjach zgody i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

 

2.1 Zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która została nam przez ciebie udzielona obowiązuje jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

 

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych umów zawartych z Tobą, tzn. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zleceń. Poza tym, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań i czynności w ramach stosunków przed zawarciem umowy.

 

2.3 Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do:

 • porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów
 • wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
 • archiwizacji danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych
 • kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i inne.

Poza tym, ujawnienie danych osobowych może się okazać konieczne w ramach działań urzędowych lub sądowych w celu zbierania materiałów dowodowych, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 f RODO)

Poza tym możemy użyć Twoich danych osobowych na podstawie rozważenia interesów w przypadku ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osób trzecich do następujących celów:

 • do reklamy lub badania rynku, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu swoich danych do tych celów
 • do uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, o ile uważamy, że jest to konieczne
 • do ograniczonego przechowywania Twoich danych, o ile ich skasowanie z powodu szczególnego rodzaju przechowywania nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie
 • do porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów, o ile wykracza to poza ustawowe zobowiązania
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów oraz istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa firmowego poprzez podjęcie odpowiednich działań (np. monitoring).

 

2.5 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawnych. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw przeciwko wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych lub chcesz odwołać swoją zgodę, musisz się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub z TEEKANNE GmbH. Twoje dane nie będą już wówczas przetwarzane do celów, jakie istniały jeszcze przed złożeniem sprzeciwu lub odwołania zgody. Dotyczy to także opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania pozostaje nienaruszona. Po złożeniu sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych lub odwołaniu zgody, jesteśmy zobowiązani, wedle przepisów o ochronie danych oraz z zaleceniami niemieckich urzędów nadzorujących przetwarzanie danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy) na naszej wewnętrznej liście adresów zablokowanych do celów reklamowych i zablokować go na stałe tylko do tego celu (art. 21 ust. 3, art. 17 ust. 3 b, art. 6 ust. 1 c RODO). W ten sposób zostaje zagwarantowane przestrzeganie Twojego odwołania zgody do przetwarzania danych w celach reklamowych lub odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych.

Poza tym zgodnie z przepisami prawnymi przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod wymienionym wyżej adresem kontaktowym (zob. dane kontaktowe w punkcie 1).

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO) do właściwego organu nadzorczego. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3. Co należy do obowiązkowych informacji lub wymaganych pól?

Jeżeli w trakcie gromadzenia określonych danych pola wpisywania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i / lub są zaznaczone gwiazdką (*), to udostępnienie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami lub umową, Możemy też potrzebować tych danych w celu zawarcia umowy, realizacji zamówionej usługi lub podanego celu. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Ciebie. Nieudostępnienie tych danych może skutkować tym, że umowa lub też zamówiona usługa nie zostaną przez nas zrealizowane, albo podany cel nie zostanie osiągnięty.

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O ile jest to wymagane, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania naszych stosunków handlowych. Poza tym podlegamy różnym obowiązkom związanym z przechowywaniem lub dokumentacją, które wynikają m.in. z kodeksu handlowego i ordynacji podatkowej. Podane tam okresy przechowywania danych lub dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat po zakończeniu stosunku handlowego lub stosunków prawnych przed zawarciem umowy.

Ostatecznie okres przechowywania danych wynika także z ustawowych okresów przedawnienia, które przykładowo zgodnie z §§ 195 nn. niemieckiego kodeksu cywilnego wynoszą z reguły trzy lata, w określonych przypadkach mogą także wynosić trzydzieści lat.

Podane okresy przechowywania mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, jeżeli w pojedynczych przypadkach, szczególnie kiedy dane są przetwarzane w różnych celach, obowiązuje dłuższy ustawowy lub wynikający z umowy okres przechowywania.

 

5. Kontakt / Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub obsługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest przy tym wymagane w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Bez tych danych nie bylibyśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub też załatwić Twojej sprawy.

Dobrowolne podanie dodatkowych danych ułatwi nam opracowanie Twojego zapytania. Dane z Twojego zapytania przechowujemy zasadniczo po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przez sześć lat, jeżeli chodzi o pisma handlowe lub służbowe (§ 257 ust.4 HGB, art. 6 ust. 1 c RODO).

 

6. Informacje na temat cookies

Przy zastosowaniu technologii analizy stron internetowych pobierane i wykorzystywane są na naszej stronie internetowej dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W celu łatwiejszego zrozumienia chcemy wyjaśnić tutaj temat cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze. Są one używane, by umożliwić ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Na podstawie tych danych sporządzane są m.in. profile korzystania pod pseudonimem. O ile nie wyraziłeś na to zgody, dane te nie będą wykorzystywane do zidentyfikowania Twojej osoby oraz do połączenia danych osobowych z osobą kryjącą się pod pseudonimem. Adresy IP są w tej procedurze wykorzystywane tylko w formie anonimowej. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu optymalizacji naszej oferty i dopasowania jej do wymagań naszych klientów. Można nie wyrazić zgody na sporządzanie profili korzystania pod pseudonimem stosując funkcję Opt-Out-Cookies. Poza tym wykorzystujemy cookies, by dostosować korzystanie z naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. W tym celu używamy informacji o dacie i czasie trwania wizyty na naszej stronie internetowej oraz o stronach oglądanych przez użytkownika. Większość przeglądarek jest ustawiona w ten sposób, by pliki cookies akceptowały się automatycznie. Swoją przeglądarkę internetową można ustawić w ten sposób, żeby informowała o umieszczaniu plików cookies lub też odrzucała albo ograniczała umieszczanie plików cookies. Jeżeli pliki cookies zostaną wyłączone lub ograniczone w przeglądarce internetowej, to różne funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać poprawnie. Zapisane przez przeglądarkę internetową pliki cookies można w każdej chwili skasować, także automatycznie. Pod poniższymi linkami można uzyskać informacje o tych możliwościach w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Jeżeli nie zostały lub nie zostaną dokonane żadne ustawienia, to do momentu zamknięcia przeglądarki na urządzeniu końcowym pozostają pliki cookies, które umożliwiają i zapewniają konieczne funkcje techniczne, inne pliki cookies mogą pozostać dłużej na urządzeniu końcowym.

 

7. Kategorie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane

Z reguły przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, zawód / branża i porównywalne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • historia klienta

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe ze źródeł publicznych (np. Internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń), a jeżeli jest to konieczne do świadczenia przez nas usług, dane osobowe, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem od osób trzecich ( np. książki adresowe, agencje informacyjne).

 

8. Przetwarzanie danych osobowych na naszych stronach internetowych

Twoje dane osobowe są przekazywane przez nas wewnątrz naszego przedsiębiorstwa do działów, które potrzebują tych danych do realizacji obowiązków wynikających z umowy i z przepisów lub do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów.

Poza tym Twoje dane mogą otrzymywać następujące instytucje:

 • zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawcy, zewnętrzne centra danych, controlling, biegli rewidenci, instytuty kredytowe, kurierzy i firmy logistyczne,
 • urzędy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, wobec których jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłoszenia lub udostępnienia danych lub też przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • urzędy i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkasso, adwokaci, sądy, rzeczoznawcy, przedsiębiorstwa należące do koncernu i gremia, instancje kontrolne, firmy faktoringowe)
 • pozostałe instytucje, wobec których została udzielona zgoda na przekazywanie danych (np. handlowcy lub partnerzy handlowi)
 • Posting, Tracking i usługodawcy cookie.

TEEKANNE GmbH przetwarza tzw. pliki logowania serwera. W momencie wejścia na naszą stronę internetową nasz serwer internetowy rejestruje nazwę domeny lub adres IP Twojego komputera, nazwę pliku i URL, które zostały zażądane oraz kod odpowiedzi http i ewentualnie URL, który wskazuje na naszą stronę internetową. To postępowanie jest uwarunkowane technicznie, by umożliwić korzystanie z naszej strony internetowej. W tym celu jesteśmy wspierani przez naszych technicznych usługodawców, których zatrudniamy jako podmioty przetwarzające. Wyżej wymienione dane są protokołowane i wykorzystywane w celu ochrony przed niezgodnym z prawem korzystaniem lub próbami ingerencji do naszego serwera internetowego (art. 6 ust. 1 f RODO). Dane są kasowane po 6 miesiącach.

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. TEEKANNE nie jest odpowiedzialna i nie przejmuje odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i / lub treść na tych stronach internetowych.

 

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera, wyrażasz zgodę na regularne otrzymywanie informacji e-mailowych o aktualnych ofertach i konkursach firmy TEEKANNE GmbH, wiadomości na temat herbaty oraz zaproszenia do udziału w ankietach. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Podczas zapisywania się do Newslettera gromadzimy adres mailowy, imię i nazwisko w celu spersonalizowanego wysyłania naszych Newsletterów. Dane adresowe są przekazywane w celu wysyłania Newslettera do naszych usługodawców, których zatrudniamy jako podmioty przetwarzające. W celu potwierdzenia Twojej zgody otrzymujesz jeszcze e-mail potwierdzający (tzw. procedura Double Opt-In). Z Twoich danych korzystamy do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 

Reklama e-mailowa

W naszej reklamie e-mailowej przesyłamy informacje o naszych produktach i akcjach, jak np. konkursy i akcje naszych sklepów i / lub o naszych produktach (§ 7 ust.2 nr 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji, skrót z j. niem. UWG). W celu uzyskania Twojej zgody wykorzystujemy tzw. procedurę Double-Opt-in, aby uniknąć sytuacji, kiedy nasze wiadomości mailowe byłyby wysyłane na adresy mailowe osób, które tego nie chcą. W tym celu rejestrowany jest także Twój adres IP i zapisany w pamięci w celach dokumentacji. Jeżeli podczas swojej rejestracji lub zamówienia przekazałeś nam swój adres e-mailowy, przysyłamy do Ciebie również mailowo informacje o naszych produktach, które są podobne do produktów, które od nas kupiłeś. W każdej chwili możesz telefonicznie (stawki bazowe) odwołać swoją zgodę (§ 7 ust. 3 UWG). Twoje dane zgromadzone w celach reklamowych przechowujemy tak długo, jak długo istnieje cel reklamowy lub do momentu, kiedy otrzymamy od Ciebie odwołanie Twojej zgody lub Twój sprzeciw dot. przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych.

 

Zapytanie o materiał informacyjny przesłane zwykłą pocztą

W celu wysłania materiału informacyjnego zwykłą pocztą gromadzimy dane adresowe, tytuł możemy jednak zarejestrować dopiero po uzyskaniu go od Ciebie. Dane z zamówień lub zgłoszeń i pozostałe dane uzyskane poza Internetem przetwarzamy w ustawowo dopuszczalnym zakresie w celu przesyłania reklamy pocztą oraz w ramach naszej wewnętrznej analizy klientów. Nasze analizy reklamowe są przeprowadzane regularnie w formie spseudonimizowanej.

 

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych Google Analytics. Usługa jest dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Uzyskane przez cookies informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Zapisywanie plików cookies funkcji Google-Analytics odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu dot. analizy zachowań użytkowników. Wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i reklamy. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny zachowań użytkowników. Zgodnie z informacją od Google przekazany adres IP nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Na naszej stronie internetowej jest uruchomiona funkcja do anonimizacji IP. Na skutek tego twój adres IP zostaje skrócony przed przekazaniem go do USA przez Google na terenie Unii Europejskiej lub w kraju będącym stroną porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Podstawę prawną przesyłania danych osobowych stanowi tzw. EU-US Privacy Shield.

 

Google AdWords

Na naszej stronie internetowej zintegrowana jest usługa Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia nam włączenie komunikatów w wynikach wyszukiwarki Google oraz w sieci reklam firmy Google. Google AdWords umożliwia nam ustalenie wcześniej określonych kluczowych słów, między którymi pojawia się komunikat w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, kiedy użytkownik wywoła w wyszukiwarce istotny dla słowa klucza wynik wyszukiwania. W sieci reklamowej Google komunikaty są podzielone przy zastosowaniu automatycznego algorytmu i przy przestrzeganiu wcześniej ustalonych słów kluczowych na istotne pod względem tematycznym strony internetowe. Spółką operatora usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Celem usługi Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie istotnej dla zainteresowanych reklamy na stronach internetowych przedsiębiorstw zewnętrznych i w wynikach wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklamy innych firm na naszej stronie internetowej. Jeżeli właściwa osoba wejdzie na naszą stronę przez link na stronie Google, to w systemie tej osoby umieszczony zostaje Conversion-Cookie. Conversion-Cookie traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji właściwej osoby. Conversion-Cookies śledzi, o ile ważność pliku Cookie jeszcze nie upłynęła, czy określone podstrony, np. koszyk zakupowy w systemie Online-Shop, zostały uruchomione na naszej stronie internetowej. Dzięki Conversion-Cookies zarówno my, jak i firma Google możemy stwierdzić, czy właściwa osoba, która weszła na naszą stronę internetową przez wyświetlenie AdWords, wygenerowała obrót, a więc dokonała, czy też przerwała zakup towaru. Dane i informacje zgromadzone dzięki korzystaniu z Conversion-Cookies są wykorzystywane przez Google w celu sporządzania statystyk wizyt na naszych stronach internetowych. Te statystyki wizyt są wykorzystywane przez nas, by ustalić całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali do nas skierowani przez komunikaty AdWords, a więc w celu ustalenia sukcesu lub porażki właściwego komunikatu AdWords. Ani nasze przedsiębiorstwa, ani inni Klienci reklamowi z Google-AdWords nie otrzymują informacji z Google, na podstawie których można zidentyfikować właściwą osobę. Dzięki plikom Conversion-Cookies gromadzone są informacje osobowe, np. odwiedzone przez właściwą osobę strony internetowe. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych przesyłane są dane osobowe łącznie z adresem IP używanego przez właściwą osobę łącza internetowego do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są gromadzone przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google przekazuje te dane osobowe, zgromadzone dzięki tej technologii w określonych okolicznościach osobom trzecim. Właściwa osoba może zablokować umieszczanie opisanych plików cookies przez naszą stronę internetową przy zastosowaniu odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a co za tym idzie zablokować pliki cookies na stałe. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiega także umieszczaniu plików Conversion-Cookies przez Google w systemie właściwej osoby. Poza tym można już umieszczone przez Google AdWords pliki cookie w każdej chwili skasować przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie. Dodatkowo właściwa osoba ma możliwość zablokowania reklamy Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba ta musi uruchomić każdą używaną przez siebie przeglądarkę internetową z linku https://adssettings.google.de/anonymous i dokonać tam wymaganych ustawień. Pozostałe informacje o polityce prywatności firmy Google można przeczytać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Integracja czcionki internetowej Monotype

W celu ujednoliconej prezentacji pisma strona ta używa tzw. Web-fonts, które są udostępniane przez spółkę Monotype GmbH. Podczas uruchomienia tej strony Twoja przeglądarka ściąga potrzebną czcionkę Webfonts w Twojej przeglądarce, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionkę. W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerem spółki Monotype GmbH. Na skutek tego spółka Monotype GmbH uzyskuje wiedzę o tym, że Twój adres IP wszedł na naszą stronę internetową. Używanie Webfonts spółki Monotype GmbH odbywa się w celu jednolitej i czytelnej prezentacji naszej oferty Online. Dodatkowe informacje o Webfonts spółki Monotype GmbH znajdują się w polityce prywatności spółki Monotype GmbH pod adresem https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto możesz zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz także zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Wtedy zostanie ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdują się w deklaracji o ochronie danych firmy Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Social Media (tutaj: Facebook)

Na naszej stronie internetowej mogą być używane tak zwane wtyczki społecznościowe, w szczególności przycisk „Lubię to” z portalu społecznościowego facebook.com. Facebook.com jest nadzorowany przez Facebook Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Kiedy odwiedzasz stronę internetową w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Korzystanie z wtyczki społecznościowej wynika z naszego uzasadnionego interesu. Przesyłanie danych do analizy zachowań użytkowników odbywa się za Twoją zgodą. Facebook wykorzystuje dane w oparciu o własny interes. Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto użytkownika Facebooka podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Jeśli następnie wejdziesz w interakcję z wtyczkami społecznościowymi, np. naciśnij przycisk „Lubię to” lub użyj funkcji „Powiedz znajomemu”, „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym”, to wtedy odpowiednie informacje zostaną przesłane do Facebooka i tam zapisane. Nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook rozpozna i zapisze Twój adres IP. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania Twoich danych przez Facebook, a także Twoich praw i możliwości ustawień w tym zakresie można znaleźć w informacjach o ochronie danych (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy) firmy Facebook. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta, musisz wylogować się z konta Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową. Nasz aktualny post na Facebooku jest również wyświetlany na stronie głównej i na stronie „Wiadomości”. W tym celu na tych dwóch stronach zintegrowane są odpowiednie wtyczki społecznościowe. Kiedy odwiedzasz jedną z tych dwóch stron, twoja przeglądarka otwiera połączenie z Facebookiem i wysyła wyżej wymienione dane do Facebooka.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (łącznie z profilowaniem)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są wykorzystywane przez nas wyłącznie w kontekście kontroli zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach wykorzystamy inne zautomatyzowane procesy decyzyjne, poinformujemy o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

 

Kontrola zdolności kredytowej

W przypadku zamówień online przeprowadzamy automatyczną kontrolę wypłacalności zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO, która jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną. W ramach zamówienia TEEKANNE GmbH przekazuje Twoje dane osobowe partnerom umownym w celu kontroli tożsamości i zdolności kredytowej oraz realizacji płatności. Ponieważ generalnie dajemy klientom opcje płatności z ryzykiem niewywiązania się z płatności (np. płatność na podstawie faktury), mamy uzasadniony interes w zabezpieczeniu się przed zaległościami płatniczymi. W związku z tym zdolność kredytowa klienta jest sprawdzana przed przyznaniem formy płatności.

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie przeprowadzimy kontroli kredytowej Twojego zamówienia online, wybierz jedną z następujących metod płatności: PayPal, Amazon Pay, Mastercard, Visa, przedpłata.

 

10. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, oraz w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych UE i Republiki Federalnej Niemiec. Podjęte środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Twoich danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych w długim okresie czasu. Powinny także szybko przywrócić dostępność danych i dostęp do nich w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Twoich danych. Wszystkie informacje, które wprowadzasz online, są technicznie szyfrowane i dopiero potem przesyłane. Oznacza to, że informacje te nie mogą być w żadnym momencie przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE GmbH są lub będą zobowiązani na piśmie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów ochrony danych RODO.

 

11. Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych jest od czasu do czasu dostosowywane do faktycznych okoliczności i sytuacji prawnej. Aktualizowanie może również obejmować zmianę celu.

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych przed skorzystaniem z usług naszego sklepu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub aktualizacjami.

 

B. Informacja o ochronie danych dla dostawców wg art. 13, 14, 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale także wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych. Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zaleceniami przepisów RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych i tylko, jeżeli pozwala na to przepis prawny lub też po otrzymaniu na to zgody od zainteresowanych osób. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub też właściwa osoba jest na podstawie tych danych możliwa do zidentyfikowania.

 

1. Administrator i pełnomocnik ds. ochrony danych

Odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:
TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

W przypadku pytań odnośnie ochrony danych lub bezpieczeństwa danych można się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Zależy nam na tym, by w każdej chwili osoba zainteresowana mogła dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

 

2. Twoje prawa dotyczące ochrony danych & prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajową ustawą o ochronie danych (skrót z j. niem. BDSG] i innymi istotnymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie i korzystanie z pojedynczych danych jest uzależnione od uzgodnionej lub zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dot. celu przetwarzania danych można znaleźć w umowach, które zostały z nami zawarte, formularzach, deklaracjach zgody i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

 

2.1 Zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która została nam przez ciebie udzielona obowiązuje jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

 

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych umów zawartych z Tobą, tzn. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zleceń. Poza tym Twoje dane osobowe są przetwarzane, by realizować działania i czynności w ramach stosunków

 

2.3 Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do:

 • porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów
 • wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
 • archiwizacji danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych
 • kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i inne.

Poza tym ujawnienie danych osobowych może się okazać konieczne w ramach działań urzędowych lub sądowych w celu zbierania materiałów dowodowych, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 f RODO)

Poza tym możemy użyć Twoich danych osobowych na podstawie rozważenia interesów w przypadku ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osób trzecich do następujących celów:

 • do reklamy lub badania rynku, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu swoich danych do tych celów
 • do uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, o ile uważamy, że jest to konieczne
 • do ograniczonego przechowywania Twoich danych, o ile ich skasowanie z powodu szczególnego rodzaju przechowywania nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie
 • do porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów, o ile wykracza to poza ustawowe zobowiązania
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów oraz istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa firmowego poprzez podjęcie odpowiednich działań (np. monitoring).

 

2.5 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawnych. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw przeciwko wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych lub chcesz odwołać swoją zgodę, musisz się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub z TEEKANNE GmbH. Twoje dane nie będą już wówczas przetwarzane do celów, jakie istniały jeszcze przed złożeniem sprzeciwu lub odwołania zgody. Dotyczy to także opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania pozostaje nienaruszona. Po złożeniu sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych lub odwołaniu zgody, jesteśmy zobowiązani, wedle przepisów o ochronie danych oraz z zaleceniami niemieckich urzędów nadzorujących przetwarzanie danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy) na naszej wewnętrznej liście adresów zablokowanych do celów reklamowych i zablokować go na stałe tylko do tego celu (art. 21 ust. 3, art. 17 ust. 3 b, art. 6 ust. 1 c RODO). W ten sposób zostaje zagwarantowane przestrzeganie Twojego odwołania zgody do przetwarzania danych w celach reklamowych lub odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych.

Poza tym zgodnie z przepisami prawnymi przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod wymienionym wyżej adresem kontaktowym (zob. dane kontaktowe w punkcie 1).

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO) do właściwego organu nadzorczego. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3. Co należy do obowiązkowych informacji lub wymaganych pól?

Jeżeli w trakcie gromadzenia określonych danych pola wpisywania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i / lub są zaznaczone gwiazdką (*), to udostępnienie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami lub umową, Możemy też potrzebować tych danych w celu zawarcia umowy, realizacji zamówionej usługi lub podanego celu. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Ciebie. Nieudostępnienie tych danych może skutkować tym, że umowa lub też zamówiona usługa nie zostaną przez nas zrealizowane, albo podany cel nie zostanie osiągnięty.

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O ile jest to wymagane, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania naszych stosunków handlowych. Poza tym podlegamy różnym obowiązkom związanym z przechowywaniem lub dokumentacją, które wynikają m.in. z kodeksu handlowego (skrót z j. niem. HGB) i ordynacji podatkowej (skrót z j. niem. AO). Podane tam okresy przechowywania danych lub dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat po zakończeniu stosunku handlowego lub stosunków prawnych przed zawarciem umowy.

Ostatecznie okres przechowywania danych wynika także z ustawowych okresów przedawnienia, które przykładowo zgodnie z §§ 195 nn. niemieckiego kodeksu cywilnego (skrót z j. niem. BGB) wynoszą z reguły trzy lata, w określonych przypadkach mogą także wynosić trzydzieści lat.

Podane okresy przechowywania mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, jeżeli w pojedynczych przypadkach, szczególnie kiedy dane są przetwarzane w różnych celach, obowiązuje dłuższy ustawowy lub wynikający z umowy okres przechowywania.

 

5. Kontakt / Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub obsługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest przy tym wymagane w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Bez tych danych nie bylibyśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub też załatwić Twojej sprawy.

Dobrowolne podanie dodatkowych danych ułatwi nam opracowanie Twojego zapytania. Dane z Twojego zapytania przechowujemy zasadniczo po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przez sześć lat, jeżeli chodzi o pisma handlowe lub służbowe (§ 257 ust.4 HGB, art. 6 ust. 1 c RODO).

 

6. Kategorie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane

Z reguły przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, zawód / branża i porównywalne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • historia dostawcy

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe ze źródeł publicznych (np. Internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń), a jeżeli jest to konieczne do świadczenia przez nas usług, dane osobowe, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem od osób trzecich ( np. książki adresowe, agencje informacyjne).

Strona internetowa T TEEKANNE zawiera linki do innych stron internetowych. TEEKANNE nie jest odpowiedzialna i nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych i / lub treść tych stron internetowych.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przekazywane przez nas wewnątrz naszego przedsiębiorstwa do działów, które potrzebują tych danych do realizacji obowiązków wynikających z umowy i z przepisów lub do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów.

Poza tym Twoje dane mogą otrzymywać następujące instytucje:

 • zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawcy, zewnętrzne centra danych, controlling, biegli rewidenci, instytuty kredytowe, kurierzy i firmy logistyczne,
 • urzędy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, wobec których jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłoszenia lub udostępnienia danych lub też przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • urzędy i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkasso, adwokaci, sądy, rzeczoznawcy, przedsiębiorstwa należące do koncernu i gremia, instancje kontrolne, firmy faktoringowe)
 • pozostałe instytucje, wobec których została udzielona zgoda na przekazywanie danych (np. handlowcy lub partnerzy handlowi)

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (łącznie z profilowaniem)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są wykorzystywane przez nas wyłącznie w kontekście kontroli zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach wykorzystamy inne zautomatyzowane procesy decyzyjne, poinformujemy o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

Kontrola zdolności kredytowej

W celu kontroli adresu i zdolności kredytowej firma TEEKANNE GmbH sprawdza w RatePAY GmbH dane adresowe i dane o zdolności kredytowej łącznie z takimi danymi, które zostały ustalone na bazie obliczeń matematyczno-statystycznych (tzw. scoring). RatePAY GmbH z siedzibą pod adresem: Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (dalej określana jako RatePAY) udostępnia swoim sprzedawcom online m.in. rodzaje płatności, faktury, płatności ratalne, polecenie płatności i płatność z góry. Dalsze informacji na temat RatePAY znajdują się na stronie internetowej: https://www.ratepay.com/.

 

9. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych oraz w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych UE i Republiki Federalnej Niemiec. Podjęte środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Twoich danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych w długim okresie czasu. Powinny także szybko przywrócić dostępność danych i dostęp do nich w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Twoich danych. Wszystkie informacje, które wprowadzasz online, są technicznie szyfrowane i dopiero potem przesyłane. Oznacza to, że informacje te nie mogą być w żadnym momencie przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE GmbH są lub będą zobowiązani na piśmie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów ochrony danych RODO.

 

10. Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych jest od czasu do czasu dostosowywane do faktycznych okoliczności i sytuacji prawnej. Aktualizowanie może również obejmować zmianę celu. 


C. Informacja o ochronie danych dla kandydatów do pracy wg art. 13, 14, 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oczekują nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale także wysokiej jakości przetwarzania ich danych osobowych. Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zaleceniami przepisów RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych i tylko, jeżeli pozwala na to przepis prawny lub też po otrzymaniu na to zgody od zainteresowanych osób. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikujemy właściwą osobę lub też właściwa osoba jest na podstawie tych danych możliwa do zidentyfikowania.

 

1. Administrator i pełnomocnik ds. ochrony danych

Odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:
TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

W przypadku pytań odnośnie ochrony danych lub bezpieczeństwa danych można się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Zależy nam na tym, by w każdej chwili osoba zainteresowana mogła dowiedzieć się z poniższych informacji, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

 

2. Twoje prawa dotyczące ochrony danych & prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, krajową ustawą o ochronie danych (skrót z j. niem. BDSG] i innymi istotnymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie i korzystanie z pojedynczych danych jest uzależnione od uzgodnionej lub zleconej usługi. Dalsze szczegóły i uzupełnienia dot. celu przetwarzania danych można znaleźć w umowach, które zostały z nami zawarte, formularzach, deklaracjach zgody i innych udostępnionych informacjach (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych).

 

2.1 Zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która została nam przez ciebie udzielona obowiązuje jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

 

2.2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych umów zawartych z Tobą, tzn. w szczególności w celu przygotowania i realizacji zleceń. Poza tym Twoje dane osobowe są przetwarzane, by realizować działania i czynności w ramach stosunków przed zawarciem umowy.

 

2.3 Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych. Obowiązki prawne istnieją m.in. w odniesieniu do
• porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów
• wypełniania obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych zgodnie z prawem podatkowym
• archiwizacji danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych
• kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i inne.
Poza tym ujawnienie danych osobowych może się okazać konieczne w ramach działań urzędowych lub sądowych w celu zbierania materiałów dowodowych, ścigania przestępstw lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 

2.4 Uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 f RODO)

Poza tym możemy użyć Twoich danych osobowych na podstawie rozważenia interesów w przypadku ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osób trzecich do następujących celów:

 • do reklamy lub badania rynku, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu swoich danych do tych celów
 • do uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami informacyjnymi, o ile uważamy, że jest to konieczne
 • do ograniczonego przechowywania Twoich danych, o ile ich skasowanie z powodu szczególnego rodzaju przechowywania nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie
 • do porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystów, o ile wykracza to poza ustawowe zobowiązania
 • w celu dalszego rozwoju usług i produktów oraz istniejących systemów i procesów
 • w celu zagwarantowania i ochrony naszego prawa firmowego poprzez podjęcie odpowiednich działań (np. monitoring).

 

2.5 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawnych. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw przeciwko wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych lub chcesz odwołać swoją zgodę, musisz się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub z TEEKANNE GmbH. Twoje dane nie będą już wówczas przetwarzane do celów, jakie istniały jeszcze przed złożeniem sprzeciwu lub odwołania zgody. Dotyczy to także opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania pozostaje nienaruszona. Po złożeniu sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych lub odwołaniu zgody, jesteśmy zobowiązani, wedle przepisów o ochronie danych oraz z zaleceniami niemieckich urzędów nadzorujących przetwarzanie danych, do zarejestrowania wymaganych danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy) na naszej wewnętrznej liście adresów zablokowanych do celów reklamowych i zablokować go na stałe tylko do tego celu (art. 21 ust. 3, art. 17 ust. 3 b, art. 6 ust. 1 c RODO). W ten sposób zostaje zagwarantowane przestrzeganie Twojego odwołania zgody do przetwarzania danych w celach reklamowych lub odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych.

Poza tym zgodnie z przepisami prawnymi przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod wymienionym wyżej adresem kontaktowym (zob. dane kontaktowe w punkcie 1).

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO) do właściwego organu nadzorczego. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien

Telefon: +43152152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 

3. Co należy do obowiązkowych informacji lub wymaganych pól?

Jeżeli w trakcie gromadzenia określonych danych pola wpisywania danych są oznaczone jako pola obowiązkowe i / lub są zaznaczone gwiazdką (*), to udostępnienie tych danych jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami lub umową, Możemy też potrzebować tych danych w celu zawarcia umowy, realizacji zamówionej usługi lub podanego celu. Podanie danych w polach obowiązkowych zależy od Ciebie. Nieudostępnienie tych danych może skutkować tym, że umowa lub też zamówiona usługa nie zostaną przez nas zrealizowane, albo podany cel nie zostanie osiągnięty.

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zgodnie z przepisami prawnymi, w momencie zawarcia umowy zatrudnienia pomiędzy administratorem danych a kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia.

Jeżeli administrator danych nie podpisze z kandydatem umowy o pracę, to dokumenty kandydata zostaną automatycznie skasowane sześć miesięcy po przekazaniu decyzji o odmowie, o ile skasowanie danych nie narusza uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadniony interes w tym rozumieniu to np. obowiązek dowodu w postępowaniu zgodnie z Ogólną Ustawą o Równym Traktowaniu (skrót z j. niem. AGG).

 

5. Kontakt / Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub obsługi. Podanie danych adresowych i telekomunikacyjnych oznaczonych jako dane obowiązkowe jest przy tym wymagane w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Bez tych danych nie bylibyśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy lub też załatwić Twojej sprawy.

Dobrowolne podanie dodatkowych danych ułatwi nam opracowanie Twojego zapytania. Dane z Twojego zapytania przechowujemy zasadniczo po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przez sześć lat, jeżeli chodzi o pisma handlowe lub służbowe (§ 257 ust.4 HGB, art. 6 ust. 1 c RODO).

 

6. Kategorie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane

Z reguły przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, zawód / branża i porównywalne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i porównywalne dane)
 • wszystkie dokumenty aplikacyjne (jak np. życiorys, świadectwa i referencje)

Ewentualnie przetwarzamy dane osobowe z publicznych źródeł (np. Internet, media, prasa, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń).

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przekazywane przez nas wewnątrz naszego przedsiębiorstwa do działów, które potrzebują tych danych do realizacji obowiązków wynikających z umowy i z przepisów lub do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów.

Poza tym Twoje dane mogą otrzymywać następujące instytucje:

 • zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) w szczególności w zakresie usług IT, usług logistycznych, dostawcy, zewnętrzne centra danych, controlling, biegli rewidenci, instytuty kredytowe, kurierzy i firmy logistyczne,
 • urzędy i instytucje publiczne w przypadku obowiązków ustawowych lub urzędowych, wobec których jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłoszenia lub udostępnienia danych lub też przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • urzędy i instytucje w ramach celów wymienionych w punkcie 2.4 (np. urzędy, agencje informacyjne, inkasso, adwokaci, sądy, rzeczoznawcy, przedsiębiorstwa należące do koncernu i gremia, instancje kontrolne, firmy faktoringowe)
 • pozostałe instytucje, wobec których została udzielona zgoda na przekazywanie danych (np. handlowcy lub partnerzy handlowi)

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (łącznie z profilowaniem)

Zautomatyzowane procedury podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO są wykorzystywane przez nas wyłącznie w kontekście kontroli zdolności kredytowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach wykorzystamy inne zautomatyzowane procesy decyzyjne, poinformujemy o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

 

9. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych oraz w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych UE i Republiki Federalnej Niemiec. Podjęte środki mają na celu zagwarantowanie poufności i integralności Twoich danych oraz zapewnienie dostępności i odporności systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych w długim okresie czasu. Powinny także szybko przywrócić dostępność danych i dostęp do nich w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Twoich danych. Wszystkie informacje, które wprowadzasz online, są technicznie szyfrowane i dopiero potem przesyłane. Oznacza to, że informacje te nie mogą być w żadnym momencie przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze przetwarzanie danych i nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Pracownicy TEEKANNE GmbH są lub będą zobowiązani na piśmie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów ochrony danych RODO.

 

10. Aktualizowanie oświadczenia o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych jest od czasu do czasu dostosowywane do faktycznych okoliczności i sytuacji prawnej. Aktualizacja może również obejmować zmianę celu.

Stan na grudzień 2019 r.

© 2019 TEEKANNE GmbH

Bożonarodzeniowe ciasteczka o smaku wanilii i herbaty Rooibos

Spójrz na przepis

Słodka, Słodsza, Rosé Latte

Nasza ulubiona herbata w roku 2017 jest różowa!

Spójrz na przepis

TEEKANNE na Facebooku

Odwiedź naszą stronę na Facebooku, gdzie odkryjesz interesujący świat herbaty ...

Odkryj TEEKANNE na Facebooku.
 • Informacje o ochronie danych osobowych